Adatvédemi tájékoztató

Offi ház Eger

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő neve: Goldener Löwe Hotel Kft.  

Az adatkezelő címe: 3300, Eger Dobó tér 5.

Az adatkezelő elérhetőségei:

I. Adatkezelési tájékoztatás - általános elvek és szabályok

 • Ön mint érintett (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy  kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • Személyes adat akkor is kezelhető, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • A 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó az Offi Ház Eger által kínált szolgáltatásokat személyesen nem veheti igénybe, nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • A Felhasználó írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  személyes adatainak helyesbítését, valamint  személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 • A Szolgáltató minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely – a jelen nyilatkozatban foglaltakra történő utalással – magában foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. A Felhasználó kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, és a Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.
 • A Felhasználó írásbeli kérelmére a Szolgáltató külön tájékoztatást ad a Szolgáltató általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A kezelt adatok köre:

– Általános böngészés
Személyes adatokat oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető tartalmak megtekintése során nem gyűjtünk és tárolunk. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

– Megrendelés / ajánlatkérés egyéni vendégek esetében.
Ajánlatkérésnél: Teljes név, email-cím, telefonszám
Megrendelésnél, foglalásnál: Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, ország, telefonszám, cím (város, irányítószám, utca-házszám). Megrendelésénél további adatkezelőt veszünk igénybe.

Adatfeldolgozó neve:

 NetHotelBooking Kft.

8200 Veszprém, Boksa tér 1/A 

A RESnWEB rendszer révén az online szállásfoglalás lehetőségének biztosítása

telefon:  +36 88 783 704

e-mail:  info@resnweb.com

cím:     8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

 • Megrendelés / ajánlatkérés cégek esetében
  Ajánlatkérésnél: Teljes név, e-mail cím, telefonszám, cég neve, cég címe
  Megrendelésnél: Megrendelő cég neve, címe, kapcsolat tartó neve, telefon, e-mail, számlacím, adószám, cégbejegyzés száma, postacím.
 • Utalványvásárlás során kezelt személyes adatok esetében:
  Teljes név , e-mail cím, telefonszám

Az érintett jogai:

az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

– kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

– kérelmezheti azok helyesbítését,

– kérelmezheti azok törlését,

– kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a   személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat   ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de  legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

– tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

– gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg a Felhasználó hozzájárulását vissza nem vonja.  

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Cookie-k használata

Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét elősegítsük, cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol, és amelyek szükségesek a Weboldal teljes körű használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, hogy a Felhasználók miként használják a Weboldalt, és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk, hogy a Felhasználó ellátogatott-e már korábban a Weboldalra, vagy egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük, úgy állítsa be az internetes böngészőjét, hogy vagy automatikusan blokkoljon és töröljön minden cookie-t a számítógépe merevlemezéről, vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Weboldalra történő első látogatás során megjelenő, a cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Ezen kívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat.

Google AdWords

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást használ, ami a Google egy elemző szolgáltatása, és amelya Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után, és nem teszik lehetővé a Felhasználó egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a Weboldalon, akkor mi és a Google felismerjük, hogy korábban rákattintott a reklámra, és át lett irányítva erre az oldalra.

A cookie-k által így megszerzett információnak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk azon Felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg, és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

Közösségi médiumok használata (Social plug-ins)

A Weboldal lehetővé teszi a közösségi oldalak beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a „Facebook” és az „Instagram” oldalakat. Ha rákattint az egyik ilyen gombra, akkor egyidejűleg információt oszt meg a közösségi média szolgáltatójával is. A szolgáltató ezt az információt megjelenítheti a Szolgáltató közösségi média profilján is, valamint megoszthatja ismerőseivel.

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről, illetve ezek feldolgozásáról és használatáról, továbbá a Felhasználó jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magánszféráját védik, ezzel kapcsolatosan kérjük, nézze meg a vonatkozó közösségi oldalak adatvédelmi tájékoztatóját, a Facebook-é itt http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084, az Instagram-é itt https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ érhető el.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, a Szolgáltató ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Arany Oroszlán Étterem és Borozó

Nyitva: 12:00 – 22:00

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként legújabb ajánlatainkról, rendezvényeinkről, Eger fontosabb történéseiről.